Om bhudhaya namah

Om budharcitaya namah

Om saumyaya namah

Om saumyachittaya namah

Om shubha-pradaya namah

Om drida-brataya namah

Om hadaphalaya namah

Om shruti-jala-prabodhakaya namah

Om satya ' vasaya namah

Om satya-vacase namah

Om shreyasam pataye namah

Om abyayaya namah

Om soma-jaya namah

Om sukhadaya namah

Om shrimate namah

Om soma-vamsha-pradipa-kaya namah

Om vedavide namah

Om veda-tattvashaya namah

Om vedanta-jnana-bhaskaraya namah

Om vidya-vicaksanaya namah

Om vidushe namah

Om vidvat-pritikaraya namah

Om krajave namah

Om vishva-anukula-sancaraya namah

Om vishesha-vinayanvitaya namah

Om vividhagamasarajnaya namah

Om viryavate namah

Om vigatajvaraya namah

Om trivarga-phaladaya namah

Om anantaya namah

Om tridasha-dhipa-pujitaya namah

Om buddhimate namah

Om bahu-shastra-jnaya namah

Om baline namah

Om bandha-vimocakaya namah

Om vakativakagamanaya namah

Om vasavaya namah

Om vasudhadhipaya namah

Om prasannavadanaya namah

Om vandhyaya namah

Om varenyaya namah

Om vagvilaksanaya namah

Om satya-vate namah

Om satya-samkalpaya namah

Om satya-bamdhave namah

Om sadadaraya namah

Om sarva-roga-prashamanaya namah

Om sarva-mrityu-nivarakaya namah

Om vanijyanipunaya namah

Om vashyaya namah

Om vatan-gaya namah

Om vata-roga-hrite' namah

Om sthulaya namah

Om sthairya-guna-adhyaksaya namah

Om sthula-suksma-adi-karanaya namah

Om aprakashaya namah

Om prakash-atmane' namah

Om ghanaya namah

Om gagana-bhushanaya namah

Om vidhi-stutyaya namah

Om visha-laksaya namah

Om vidvajjana-manoharaya namah

Om caru-shilaya namah

Om svaprakashaya namah

Om capalaya namah

Om jitendriyaya namah

Om udan-mukhaya namah

Om bukhamakkaya namah

Om magadha-adhi-pataye namah

Om haraye namah

Om saumya-vatsara-samjataya namah

Om soma-priya-karaya namah

Om mahate namah

Om sihma-adhirudhaya namah

Om sarva-jnaya namah

Om shikhivarnaya namah

Om shivam-karaya namah

Om pitambaraya namah

Om pitavapushe' namah

Om pitacchatradhvajankitaya

Om khanga-carma-dharaya namah

Om karya-kartre' namah Om kalushaharakaya namah

Om atreya-gotra-jaya namah

Om atyanta-vinayaya namah

Om vishva-pavanaya namah

Om campeya-puspa-samkashaya namah

Om caranaya namah

Om caru-bhushanaya namah

Om vita-ragaya namah

Om vita-bhayaya namah

Om vishuddha-kanaka-prabhaya

Om bandhu-priyaya namah

Om bandhu-yuktaya namah

Om bana-mandala--samshritaya namah

Om arkesana-nivasasthaya tarka-shastra-visharadmaya namah

Om prashantaya namah

Om priti-samyuktaya namah

Om priya-krite' namah

Om priya-bhushanaya namah

Om medhavine' namah

Om madhava-saktaya namah

Om mithuna-adhi-pataye' namah

Om sudhiye namah

Om kanya-rashi-priyaya namah

Om kama-pradaya namah

Om ghana-phala-ashrayaya namah

 

    

You have no rights to post comments