Om gurave namah

Om gunakaraya namah

Om goptre namah

Om gocaraya namah

Om gopatipriyaya namah

Om gunive namah

Om gunavatam shrepthaya namah

Om gurunam gurave namah

Om avyayaya namah

Om jetre namah

Om jayantaya namah

Om jayadaya namah

Om jivaya namah

Om anantaya namah

Om jayavahaya namah

Om amgirasaya namah

Om adhvaramaktaya namah

Om viviktaya namah

Om adhvarakritparaya namah

Om vacaspataye namah

Om vashine namah

Om vashyaya namah

Om varishthaya namah

Om vagvacaksanaya namah

Om citta-shuddhi-karaya namah

Om shrimate namah

Om caitraya namah

Om citrashikhandijaya namah

Om brihad-rathaya namah

Om brihad-bhanave namah

Om brihas-pataye namah

Om abhishtadaya namah

Om suracaryaya namah

Om suraradhyaya namah

Om surakaryakritodyamaya namah

Om girvanaposhakaya namah

Om dhanyaya namah

Om gishpataye namah

Om girishaya namah

Om anaghaya namah

Om dhivaraya namah

Om dhishanaya namah

Om divya-bhushanaya namah

Om deva-pujitaya namah

Om dhanurddharaya namah

Om daitya-hantre namah

Om dayasaraya namah

Om dayakaraya namah

Om dariddya-nashanaya namah

Om dhanyaya namah

Om daksinayanasambhavaya namah

Om dhanurminadhipaya namah

Om devaya namah

Om dhanurbana-dharaya namah

Om haraye namah

Om angarovarshasamjataya namah

Om angirah kulasambhavaya namah

Om sindhu-desha-adhipaya namah

Om dhimate namah

Om svarnakayaya namah

Om catur-bhujaya namah

Om heman-gadaya namah

Om hemavapushe namah

Om hemabhushanabhushitaya namah

Om pushyanathaya namah

Om pushyaragamanimandanamandi kasha-pushpa-samanabhaya namah

Om indradyamarasamghapaya namah

Om asamanabalaya namah

Om satva-guna-sampadvibhavasave bhusurabhishtadaya namah

Om bhuriyashase namah

Om punya-vivardhanaya namah

Om dharma-rupaya namah

Om dhana-adhyaksaya namah

Om dhanadaya namah

Om dharma-palanaya namah

Om sarva-veda-artha-tattva-jnaya namah

Om sarva-padvinivarakaya namah

Om sarva-papa-prashamanaya namah

Om svramatanugatamaraya namah rigveda-paragaya namah

Om riksarashimargapracaravate sada-anandaya namah

Om satya-samdhaya namah

Om satya-samkalpa-manasaya namah

Om sarva-gamajnaya namah

Om sarva-jnaya namah

Om sarva-vedanta-vide namah

Om brahma-putraya namah

Om brahmaneshaya namah

Om brahma-vidya-avisharadaya namah

Om samana-adhi-kanirbhuktaya namah

Om sarva-loka-vashamvadaya namah

Om sasura-asura-gandharva-vanditaya satya-bhashanaya namah

Om brihaspataye namah

Om suracaryaya namah

Om dayavate namah

Om shubha-laksanaya namah

Om loka-traya-gurave namah

Om shrimate namah

Om sarva-gaya namah

Om sarvato vibhave namah

Om sarveshaya namah

Om sarvadatushtaya namah

Om sarva-daya namah

Om sarva-pujitaya namah

You have no rights to post comments