Om rahave namah

Om saumhikeyaya namah

Om vidhuntudaya namah

Om surashatrave namah

Om tamase namah

Om phanine namah

Om gargyaynapa namah

Om surapye namah

Om nibajimutasamkashaya namah

Om caturbhujava namah

Om khangakhetaka-dharine namah

Om varadayakahastakaya namah

Om shulayudhaya namah

Om megha-varnaya namah

Om krishna-dhvajapatakavate namah

Om dakshinashamukharathaya namah

Om tikshnadamshtakarallakaya namah

Om shupokarasansthaya namah

Om gomedha-bharana-priyaya namah

Om mashapriyaya namah

Om kashyaparshinandanaya namah

Om bhujageshvaraya namah

Om ulkapatayitre namah

Om shuline namah

Om nidhipaya namah

Om krishna-sarpa-raje namah

Om vishajvalavrita ' asyaya addhashariraya namah

Om shatravapradaya namah

Om ravindubhikaraya namah

Om chaya-svarupine namah

Om kathinangakaya namah

Om dvishacchatracchedakaya namah

Om karallasyaya namah

Om bhayamkaraya namah

Om krura-karmane namah

Om tamo-rupaya namah

Om shyam-atmane namah

Om nila-lohitaya namah

Om kiritine namah

Om nilavasanaya namah

Om sanisamntavartmagaya namah

Om candala-varnaya namah

Om ashvyriksa-bhavaya namah

Om mesha-bhavaya namah

Om shanivat-phaladaya namah

Om shuraya namah

Om apasavyagataye namah

Om uparagakagaya namah

Om soma-surya-cchavivimardakaya namah

Om nila-pushpa-viharaya namah

Om graha-shreshthaya namah

Om ashtama-grahaya namah

Om kabamdhamatradehaya namah

Om yatudhanakulodbhavaya namah

Om govinda-vara-patraya namah

Om deva-jati-pravishtakaya namah

Om kruraya namah

Om gharaya namah

Om shanir-mitraya namah

Om shukra-mitraya namah

Om agocaraya namah

Om mani ganga-snanadatre' namah

Om svagrihe' pravaladhyadaya namah

Om sad-grihe'anyabaladhrite' namah

Om caturthe matri-nashakaya namah

Om candrayukte candalajati sihmajanmane rajyadatre namah

Om mahakayaya namah

Om janma-kartre' namah

Om vidhuripave' namah

Om madakajnanadaya namah

Om janmakanyarajyadatre' namah

Om janmahanidaya namah

Om navame pitrihantre' namah

Om pancame' shokadayakaya namah

Om dhyune' kalatrahantre' namah

Om saptame kalahapradaya namah

Om shashthe' vittadatre' namah

Om caturthe' vairadayaka namah

Om navame' papadatre' namah

Om dashame shokadayakaya namah

Om adau yashah pradatre' namah

Om ante vairapradayakaya namah

Om kalatmane' namah

Om gocaracaraya namah

Om ghane' kakutpradaya namah

Om pancame' ghishanashringadaya namah

Om svarbhanave' namah

Om baline' namah

Om maha-saukhya-pradayine' namah

Om chandra-vairine namah

Om shashvataya namah

Om surashatrave' namah

Om papagrahaya namah

Om shambhavaya namah

Om pujyakaya namah

Om patirapuranaya namah

Om paithinasakulodbhavaya bhakta-rakshaya namah

Om rahu-murtaye' namah

Om sarva-bhishta-phala-pradaya namah

Om dirghaya namah

Om krishnaya namah

Om atanave' namah

Om vishnu-netraraye' namah

Om devaya namah

Om danavaya namah

 

 

 

     

You have no rights to post comments