Om arunaya namah

Om sharanyaya namah

Om karuna-rasa-sindhave namah

Om asmanabalaya namah

Om arta-raksa-kaya namah

Om adityaya namah

Om adi-bhutaya namah

Om akhila-gamavedine namah

Om acyutaya namah

Om akhilagnaya namah

Om anantaya namah

Om inaya namah

Om visva-rupaya na mah

Om ijyaya namah

Om indraya namah

Om bhanave Namah

Om indriramandiraptaya namah

Om vandaniyaya namah

Om ishaya namah

Om suprasannaya namah

Om sushilaya namah

Om suvarcase namah

Om vasupradaya namah

Om vasave namah

Om vasudevaya namah

Om ujjvalaya namah

Om ugra-rupaya namah

Om urdhvagaya namah

Om vivasvate namah

Om udhatkiranajalaya namah

Om hrishikesaya namah

Om urjasvalaya namah

Om viraya namah

Om nirjaraya namah

Om jayaya namah

Om urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah

Om rugdhantre namah

Om kraksacakracaraya namah

Om krajusvabhavavittaya namah

Om nityastutyaya namah

Om krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah

Om kruksadhinathamitraya namah

Om pushakaraksaya namah

Om luptadantaya namah

Om shantaya namah

Om kantidaya namah Om dhanaya namah

Om kanatkanaka sushanaya namah

Om khalotaya namah

Om lunit-akhila-daityaya namah

Om satya-ananda-svarupine namah

Om apavarga-pradaya namah

Om arta-sharanyaya namah

Om ekakine namah

Om bhagavate namah

Om sushtisthityantakarine namah

Om gunatmane namah

Om dhrinibhrite namah

Om brihate namah

Om brahmane namah

Om esvaryadaya namah

Om sharvaya namah

Om haridashvaya namah

Om shauraye namah

Om dashadiksam-prakashaya namah

Om bhakta-vashyaya namah

Om ojaskaraya namah

Om jayine namah

Om jagad-ananda-hetave namah

Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah

Om kamaniyakagaya namah

Om abjaballabhaya namah

Om antar-bahih prakashaya namah

Om acintyaya namah

Om atma-rupine namah

Om acyutaya namah

Om amareshaya namah

Om parasmai jyotishe namah

Om ahaskaraya namah

Om ravaye namah

Om haraye namah

Om param-atmane namah

Om tarunaya namah

Om tarenyaya namah

Om grahanam pataye namah

Om bhaskaraya namah

Om adimadhyantara-hitaya namah

Om saukhyapradaya namah

Om sakalajagatam pataye namah

Om suryaya namah

Om kavaye namah

Om narayanaya namah

Om pareshaya namah

Om tejorupaya namah

Om shrim hiranyagarbhaya namah

Om hrim sampatkaraya namah

Om aim istarthadaya namah

Om am suprasannaya namah

Om shrimate namah

Om shreyase namah

Om saukhyadayine namah

Om diptamurtaye namah

Om nikhilagamavedhyaya namah

Om nityanandaya namah

 

  

You have no rights to post comments