Om srimate namah

Om shasha-dharaya namah

Om chandraya namah

Om tara-adhishaya namah

Om nisha-karaya namah

Om sugha-nighaye namah

Om sadaradhya namah

Om sat-pataye namah

Om sadhu-pujitaya namah

Om jitendriyaya namah

Om jayodhyogaya namah

Om jyotish-cakra-pravartakaya namah

Om vikartananujaya namah

Om viraya namah

Om vishveshaya namah

Om vidusham pataye namah

Om doshakaraya namah

Om dushta-duraya namah

Om pushtimate namah

Om shishta-palakaya namah

Om ashta-murti-priyaya namah

Om anantaya namah

Om kashta-daru-kutharakaya namah

Om sva-prakashaya namah

Om prakash-atmane namah

Om dyu-caraya namah

Om deva-bhojanaya namah

Om kala-dharaya namah

Om kala-hetave namah

Om kama-krite namah

Om kama-dayakaya namah

Om mrityu-saharakaya namah

Om amartyaya namah

Om nityanushthana-dayakaya namah

Om ksapa-karaya namah

Om ksina-papaya namah

Om ksaya-vriddhi-samanvitaya namah

Om jaivatrikaya namah

Om shucaye namah

Om shubhraya namah

Om jayine namah

Om jaya-phala-pradaya namah

Om sudha-mayaya namah

Om sura-svamine namah

Om bhaktanam-ishtha-dayakaya namah

Om bukti-daya namah

Om mukti-daya namah

Om bhadraya namah

Om bhakta-daridhya bhanjanaya namah

Om sama-gana-priyaya namah

Om sarva-raksakaya namah

Om sagarodbhavaya namah

Om bhayanta-krite namah

Om bhakti-gamyaya namah

Om bhava-bandha-vimocakaya namah

Om jagat-prakasa-kiranaya namah

Om jagad-ananda-kiranaya namah

Om nissapatnaya namah

Om niraharaya namah

Om nirvikaraya namah

Om niramayaya namah

Om bhu-cchaya-cchaditaya namah

Om bhavyaya namah

Om bhuvana-prati-palakaya namah

Om sakalarti-haraya namah

Om saumya-janakaya namah

Om sadhu-vanditaya namah

Om sarvagama-jnaya namah

Om sarva-jnaya namah

Om sanakadi-muni-stutaya namah

Om sita-chatra-dhvajopetaya namah

Om sitangaya namah

Om sita-bhusanaya namah

Om sveta-malyambara-dharaya namah

Om sveta-gandhanulepanaya namah

Om dasasva-ratha-samrudhaya namah

Om danda-pananye namah

Om dhanur-dharaya namah

Om kunda-pusyojjvalakaraya namah

Om nayanabja-samudbhavaya namah

Om atreya-gotra-jaya namah

Om atyanta-vinayaya namah

Om priya-dayakaya namah

Om karuna-rasa-sampurnaya namah

Om karkata-prabhave namah

Om avyayaya namah

Om catur-ashrasanarudhaya namah

Om caturaya namah

Om divya-vahanaya namah

Om vivasvan mandalajneya-vasaya namah

Om vasu-samrddhi-daya namah

Om mahesvara-priyaya namah

Om dantaya namah

Om meru-gotra-pradaksinaya namah

Om graha-mandala-madhyasthaya namah

Om grasitarkaya namah

Om grahadhipaya namah

Om dvija-rajaya namah

Om dyuti-lakaya namah

Om dvibhujaya namah

Om dvija-pujitaya namah

Om audumbara-nagavasaya namah

Om udaraya namah

Om rohini-pataye namah

Om nityodayaya namah

Om muni-stutyaya namah

Om nityananda-phala-pradaya namah

Om sakalahladana-karaya namah

Om palashedhma-priyaya namah

 

  

You have no rights to post comments