Om ketave' namah

Om sthulashirase' namah

Om shiromantraya namah

Om dhvajakrtaye' namah

Om nava-graha-yutaya namah

Om simhika-asuri-garbha-sambhavaya maha-bhitikaraya namah

Om chitravarnaya namah

Om sri-pingalaksakaya namah

Om phulladhumasakashaya namah

Om tishnadamshtaya namah

Om mahodaraya namah

Om rakta-netraya namah

Om citra-karine namah

Om tivrakopaya namah

Om maha-suraya namah

Om krura-kanthaya namah

Om kradha-nidhaye' namah

Om chaya-graha-vishoshakaya namah

Om antya-grahaya namah

Om maha-shirshaya namah

Om surya-araye' namah

Om pushpavad-grahine' namah

Om varahastaya namah

Om gadapanaye' namah

Om citra-vastra-dharaya namah

Om citra-dhvaja-patakaya namah

Om ghoraya namah

Om citra-rathaya namah

Om shikhine' namah

Om kullutthabhaksakaya namah

Om vaidurya-bharanaya namah

Om utpatajanakaya namah

Om shukra-mitraya namah

Om mandasakhaya namah

Om gada-dharaya namah

Om naka-pataye' namah

Om antar-vedishvaraya namah

Om jaimini-gotra-jaya namah

Om citragupta-atmane' namah

Om dakshina-mukhaya namah

Om mukunda-varapatraya namah

Om maha-asura-kulod-bhavaya namah

Om ghana-varnaya namah

Om lamba-devaya namah

Om mrityu-putraya namah

Om utpata-rupa-dharine' namah

Om adrishyaya namah

Om kala-agni-sannibhaya namah

Om nripidaya namah

Om griha-karine' namah

Om sarvopadravavarakaya namah

Om citra-prasutaya namah

Om analaya namah

Om sarva-vyadhi-vinashakaya namah

Om apasavyapracarine' namah

Om navame' papadayakaya namah

Om pancame' shokadaya namah

Om uparagakhe'cagaya namah

Om ati-purushakarmane namah

Om turiye sukhapradaya namah

Om tritiye vairadaya namah

Om papa-grahaya namah

Om sphatakakarakaya namah

Om prana-nathaya namah

Om pancame shrimakarakaya namah

Om dvitiye' asphutavamdatre namah

Om vishakulitavaktakaya namah

Om kamarupine' namah

Om simha-dantaya namah

Om kushedhma-priyaya namah

Om caturthe' matrinashaya namah

Om navame pitrenashakaya namah

Om antye vairapradaya namah

Om sutanandam-nidhanakaya namah

Om sarpakshijataya namah

Om anangaya namah

Om karmarashyudbhavaya namah

Om upante kirtidaya namah

Om saptame'kalahapradaya namah

Om ashtame' vyadhikartre' namah

Om dhane' bahu-sukha-pradaya namah

Om janane rogadaya namah

Om urdhvamurdhajaya namah

Om grahanayakaya namah

Om papadyashtaye namah

Om khecaraya namah

Om shambhavaya namah

Om asheshapujitaya namah

Om shashvataya namah

Om nataya namah

Om shubhashubha-phala-pradaya namah

Om dhumraya namah

Om sudhapayine' namah

Om ajitaya namah

Om bhakta-vatsalaya namah

Om simha-asanaya namah

Om ketu-murtaye' namah

Om ravindudyutinashakaya namah

Om amaraya namah

Om pidakaya namah

Om amartya namah

Om vishnu-drishtaya namah

Om asureshvaraya namah

Om bhakta-rakshaya namah

Om vaicitryakapatasyandanaya namah

Om vicitraphaladayine namah

Om bhakta-bhishta-phala-pradaya namah

 

 

     

You have no rights to post comments